ഒരു പുഷ്പം മാത്രമെൻ

Movie – Pareeksha Year – 1967 Lyrics – P. Bhaskaran Music – M.S Baburaj Raga – Desh Singer – Yesudas Story – T.N Gopinathan Nair Producer – Vasu Menon Direction – P. Bhaskaran Oru Pushpam Mathramen Lyrics ഒരു പുഷ്പം മാത്രമെൻ പൂങ്കുലയിൽ നിർത്താം ഞാൻ ഒടുവിൽ നീയെത്തുമ്പോൾ ചൂടിക്കുവാൻ ഒരു ഗാനം മാത്രമെൻ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഒടുവിൽ നീയെത്തുമ്പോൾ ചെവിയിൽ മൂളാൻ.. …

ഒരു പുഷ്പം മാത്രമെൻ Read More »