Salt Mango Tree Malayalam Movie Trailer

Salt Mango Tree Malayalam Movie Trailer

Direction: Rajesh Nair
Starring: Biju Menon, Lakshimi Chandramouli, Suhasini, Sarayu, Indrans, Sudheer Karamana, Sunil Sukhada etc.
Camera : Vishnu Sharma
Producers: Roshan Chittur, Shajoon Karyal, Abeesh

Leave a Comment