വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ മുന്നിൽ

ചിത്രം/ആൽബം: ഇടനാഴിയിൽ ഒരു കാലൊച്ച
Raaga: ഹംസനാദം
ഗാനരചയിതാവു്: ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്
സംഗീതം: വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
ആലാപനം: കെ ജെ യേശുദാസ്

Vathil pazhuthiloode song lyrics


വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ‌മുന്നിൽ കുങ്കുമം
വാരിവിതറും ത്രിസന്ധ്യ പോകേ
അതിലോലമെൻ ഇടനാഴിയിൽ നിൻ‌ കള-
മധുരമാം കാലൊച്ച കേട്ടു (2)
( വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ )

ഹൃദയത്തിൻ തന്ത്രിയിലാരോ വിരൽതൊടും
മൃദുലമാം നിസ്വനം പോലെ
ഇലകളിൽ ജലകണമിറ്റുവീഴും പോലെൻ
ഉയിരിൽ അമൃതം തളിച്ച പോലെ
തരളവിലോലം നിൻ കാലൊച്ചകേട്ടു ഞാൻ
അറിയാതെ കോരിത്തരിച്ചു പോയി (2)
( വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ )

ഹിമബിന്ദു മുഖപടം ചാർത്തിയ പൂവിനെ
മധുകരൻ നുകരാതെയുഴറും പോലെ
അരിയനിൻ കാലൊച്ച ചൊല്ലിയ മന്ത്രത്തിൻ
പൊരുളറിയാതെ ഞാൻ നിന്നു
നിഴലുകൾ കളമെഴുതുന്നൊരെൻ മുന്നിൽ
മറ്റൊരു സന്ധ്യയായി നീ വന്നു (2)
( വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ )

vathil pazhuthiloode Video song


Leave a Comment